Mục Tiêu Chất Lượng
Mục Tiêu Chất Lượng 2013 của Công ty Thí nghiệm Điện Miền Nam

1. Công ty Thí nghiệm Điện Miền Nam duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và năng lực thử nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị điện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Đọc thêm...
 


Video clip

BIÊN BẢN TYPE TEST PT TRUNG THẾ

pt.jpg

BIÊN BẢN TYPE TEST CT TRUNG THẾ

pt.jpg

Liên kết website